A A A

Przygotowanie materiału do spawania

Przygotowanie spawanych brzegów może odbywać się przez obcięcie na nożycach, zestruganie lub inną obróbkę mechaliczną, jak również za pomocą maszynowego cięcia tlenem. V tym ostatnim przypadku warstwa zgorzeliny pozostała na iłaszczyźnie cięcia musi być usunięta przez zeszlifowanie. Łączone brzegi muszą być oczyszczone ze smaru, oleju, farby, dzy i innych zanieczyszczeń na szerokość zsypywania się warstwy topnika przy spawaniu. Spoiny czołowe nieuk ostsowane układane jednej strony. Na rys. 29 podano wielkości odstępu między krawędziami łączonych blach przy spawaniu na podkładce miedzianej i mie- ziano-topnikowej. Wielkość odstępów przedstawiona na rys. 29