Warning: Use of undefined constant P_WARNING - assumed 'P_WARNING' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/carinio2/domains/spch-gdansk.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 404

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/carinio2/domains/spch-gdansk.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 466

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/carinio2/domains/spch-gdansk.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 491

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/carinio2/domains/spch-gdansk.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 195

Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, string given in /home/carinio2/domains/spch-gdansk.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 73

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/carinio2/domains/spch-gdansk.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 212
Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich Oddziału Gdańskiego

SPCh Oddziału Gdańskiego:

Statut


STATUT
Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
Oddziału GdańskiegoRozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich - Oddziału Gdańskiego" i jest oddziałem terenowym "Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich", w dalszej części statutu zwanym: Stowarzyszeniem.


§ 2


Terenem działalności Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa, a siedzibą Oddziału Gdańskiego jest miasto Rumia.


§ 3
 1. Stowarzyszenie ma osobowość prawną i może w granicach obowiązującego prawa stowarzyszać się z innymi podmiotami, o ile ich cele i działalność nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe. Oddziały te mają osobowość prawną.

§ 4


Stowarzyszenie może być członkiem zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania lub współpracować z nimi.


§ 5


Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku: "Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich", pośrodku: "Zarząd Główny" oraz pieczęci podłużnej z napisem: "Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich Oddziału Gdańskiego".


§ 6


Stowarzyszenie może posiadać odznakę organizacyjną według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Główny.


Rozdział II
Cele i środki działania§ 7


Celem Stowarzyszenia jest:
 1. Propagowanie pełnego rozwoju osoby ludzkiej, uwzględniającego dążenie do zintegrowania rozwoju psychicznego i duchowego.
 2. Ochrona zdrowia psychicznego i duchowego osoby ludzkiej, realizowana w sposób zgodny z wartościami chrześcijańskimi.
 3. Stworzenie forum, łączącego psychologów chrześcijańskich (zarówno katolików, jak i chrześcijan innych wyznań), pragnących możliwie pełnie przeżywać swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii.
 4. Poznawanie i upowszechnianie chrześcijańskich koncepcji osoby ludzkiej.
 5. Działalność na rzecz rozwoju psychologii teoretycznej i stosowanej, a w szczególności poznawanie i rozwijanie tych metod pracy psychoterapeutycznej i poradnianej, które pozostają w zgodzie z chrześcijańską wizją człowieka.

§ 8


Stowarzyszenie realizuje powyższe cele poprzez:
 1. Organizowanie spotkań, szkoleń i wymiany doświadczeń oraz poznawanie technik pracy terapeutycznej, stosowanych przez psychologów chrześcijańskich.
 2. Organizowanie sesji naukowych i konferencji.
 3. Prowadzenie chrześcijańskich ośrodków poradnictwa i terapii.
 4. Działalność wydawniczą.
 5. Współpraca z uczelniami wyższymi i placówkami naukowymi.
 6. Prowadzenie spotkań i odczytów dla środowisk zainteresowanych problematyką psychoterapii - prowadzenie: Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
 7. Inicjowanie i organizowanie prac naukowo - badawczych oraz prowadzenie badań własnych w zakresie psychoterapii.
 8. rganizowanie działań mających na celu rozwój własny (psychiczny i duchowy) członków Stowarzyszenia.
 9. Organizowanie sekcji specjalistycznych, zajmujących się pogłębianiem wiedzy w dziedzinie psychologii oraz jej relacji do teologii życia wewnętrznego czy antropologii biblijnej.
 10. Współpraca z innymi placówkami i organizacjami terapeutycznymi, wychowawczymi i lekarskimi.
 11. Inicjowanie lub konsultowanie programów ochrony zdrowia psychicznego, programów edukacyjnych itp.
 12. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi.
 13. Prowadzenie działalności medycznej, leczniczej, zakładanie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki§ 9


Stowarzyszenie zrzesza członków:
 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.

§ 10
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba posiadająca dyplom psychologa lub inny dyplom, upoważniający do wykonywania pracy psychologicznej lub psychoterapeutycznej, która jest chrześcijaninem, pragnie realizować swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii oraz akceptuje cele Stowarzyszenia.
 2. Członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo do udziału w bieżących pracach Stowarzyszenia oraz czynne i bierne prawo wyborcze.
 3. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  - przestrzegania postanowień statutu,
  - regularnego płacenia składek.
 4. Nabycie członkostwa zwyczajnego Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu odpowiedniego oddziału, a tam, gdzie takiego oddziału nie ma, na mocy uchwały Zarządu Głównego, powziętej na wniosek osoby zainteresowanej, rekomendowanej przez dwóch członków Stowarzyszenia, lub jednego członka Stowarzyszenia oraz proboszcza swojej parafii lub innego przedstawiciela wspólnoty chrześcijańskiej.

§ 11
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba, która akceptuje cele Stowarzyszenia i popiera jego cele statutowe materialnie, organizacyjnie lub moralnie.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny lub Zarząd odpowiedniego oddziału na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Zarząd podejmuje decyzję na drodze uchwały.
 3. Członek wspierający ma prawo do udziału w pracach Stowarzyszenia oraz do zgłaszania uwag i propozycji.

§ 12
 1. Członkostwo honorowe przyznaje się osobom fizycznym szczególnie zasłużonym w realizowaniu celów oraz ideałów Stowarzyszenia.
 2. Członków honorowych przyjmuje Zarząd Główny na drodze jednogłośnej uchwały.
 3. Członek honorowy ma prawo do udziału w pracach Stowarzyszenia oraz do zgłaszania uwag i propozycji.

§ 13
 1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia, złożonego na piśmie właściwemu Zarządowi oddziału lub na drodze uchwały Zarządu właściwego oddziału lub Zarządu Głównego w przypadku nie przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia.
 2. Powiadomienie członka o podjęciu ww. uchwały następuje w ciągu 2 tygodni.
 3. Odwołanie od uchwały Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie ustania członkostwa zwyczajnego można złożyć w terminie do 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o podjęciu ww. uchwały.
 4. Przynależność do Stowarzyszenia członka wspierającego ustaje na drodze analogicznej jak członkostwo zwyczajne.

Rozdział IV
Władze naczelne Stowarzyszenia§ 14


Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 2. Zarząd Główny
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 15


Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należy:
 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i planów Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.
 3. Wybór członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym.
 4. Określenie procentu składek członkowskich, przekazywanych z oddziałów terenowych do Zarządu Głównego.
 5. Rozpatrywanie wniosków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i członków Stowarzyszenia.
 6. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu oddziału terenowego.
 7. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu, rozwiązaniu Stowarzyszenia, bądź w innych, szczególnie ważnych dla Stowarzyszenia sprawach.

§ 16
 1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwoływane jest co 3 lata przez Zarząd Główny.
 2. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
 3. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Główny na mocy własnej uchwały lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, w ciągu 21 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamiając pisemnie członków Stowarzyszenia o terminie i porządku obrad.

§ 17
 1. Zarząd Główny liczy 9 członków.
 2. Członkowie Zarządu Głównego wybierają spośród siebie przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 3. Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez przewodniczącego Zarządu Głównego lub z jego upoważnienia przez innego członka Zarządu.
 4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 5. W okresie kadencji Zarząd Główny może dokooptować nowych członków na miejsce członków ustępujących lub skreślonych, z tym że nie więcej niż 2 osoby.

§ 18


Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Podejmowanie uchwał między obradami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
 3. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
 4. Uchwalanie rocznych planów pracy i budżetu.
 5. Powoływanie oddziałów terenowych.
 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 7. Powoływanie Rady Programowej Stowarzyszenia i określenie jej regulaminu.

§ 19
 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 2. Przynajmniej raz w roku Zarząd Główny organizuje posiedzenie w poszerzonym składzie z udziałem przewodniczących oddziałów terenowych.
 3. Uchwały Zarządy Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej pięciu członków, w tym przewodniczącego. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 20
 1. Komisja Rewizyjna liczy 3 członków.
 2. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 4. Komisja Rewizyjna może dokooptować nowych członków na miejsce członków ustępujących lub skreślonych, z tym że nie więcej niż 2 osoby.

§ 21


Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia i jego oddziałów pod względem celowości, rzetelności i gospodarności ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z postanowieniami statutu.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Głównego lub Zarządu odpowiedniego oddziału z wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać ich terminowej realizacji.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 4. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności, a także wniosek o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu.

Rozdział V
Władze terenowe§ 22
 1. Terenową jednostką organizacyjną jest oddział wojewódzki powoływany przez Zarząd Główny.
 2. Oddział wojewódzki prowadzi działalność zgodną ze statutem Stowarzyszenia.
 3. Oddziały tworzone są na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych.
 4. Oddziały terenowe zobowiązane są do składania rocznych sprawozdań ze swej działalności Zarządowi Głównemu.

§ 23


Władzami oddziału terenowego są:
 1. Walne Zgromadzenie Oddziału.
 2. Zarząd Oddziału.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 24
 1. Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zgromadzenie Oddziału.
 2. Walne Zgromadzenie Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału raz do roku.
 3. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:
  • uchwalanie kierunków działalności oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia;
  • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału;
  • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału;
  • wybór członków Zarządu Oddziału.
 4. Walne Zgromadzenie Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 25
 1. Zarząd Oddziału składa się z 5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z minimum 2 osób.
 3. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
  • reprezentowanie oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  • kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia oraz Zarządu Głównego;
  • uchwalanie rocznych planów pracy i budżetu.
 4. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 5. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów.
 6. Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Oddziału może dokooptować 1 członka Stowarzyszenia na miejsce osoby ustępującej lub skreślonej.
 7. Zakres działania Komisji Rewizyjnej Oddziału jest analogiczny jak Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Stowarzyszenia§ 26


Majątek Stowarzyszenia stanowią: ruchomości, nieruchomości i fundusze.


§ 27
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  • składek członkowskich,
  • dotacji,
  • darowizn, spadków i zapisów oraz dochodów własnych.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 28
 1. Oświadczenia w sprawach finansowych Stowarzyszenia mogą być składane przez co najmniej 2 z 3 członków Zarządu Głównego: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika.
 2. Oświadczenia w sprawach finansowych muszą być składane na piśmie pod nazwą Stowarzyszenia.

§ 29


Majątkiem oddziału zarządza Zarząd Oddziału z obowiązkiem przekazywania do Zarządu Głównego sumy określonej procentowo przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.


Rozdział VII
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia§ 30


Uchwały w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę osób.


§ 31


W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia określa sposób likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wybiera Komisję Likwidacyjną w składzie 5 członków, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
Oddział Gdański
Wykonanie:  
Strona główna | Kontakt