A A A

Elektrody do spawania stali niskostopowych

Do spawania stali niskostopowych pracujących w podwyższonych temperaturach (kotły, przegrzewacze, rurociągi parowe itp.) stosuje się elektrody o składach chemicznych zbliżonych do materiału zasadniczego dla uzyskania granicy plastyczności złącz w podwyższonych temperaturach równej stali. Dla stali niskostopowych molibdenowych stosuje się elektrody zawierające do 0,5% Mo, dla stali niskostopowych chromowo- -molibdenowych stosuje się elektrody zawierające do 2% Cr i do 1% Mo, dla innych stali niskostopowych np. Cr-Mo-V, Cr-Mo-V-W, Cu-Ni-Mo należy stosować elektrody o składach chemicznych i granicy plastyczności w podwyższonych temperaturach zbliżonych do spawanych stali.

Przy spawaniu należy zastosować odpowiednie warunki cieplne dla danych elektrod, tzn. wstępną temperaturę podgrzewania i obróbkę cieplną złącz. Do spawania rurociągów ze stali niskostopowych stosuje się elektrody rutylowe i zasadowe. Elektrody rutylowe stosuje się do wykonywania w pozycjach wymuszonych pierwszych warstw w celu uniknięcia pęcherzy (warstwę przetopową wykonuje się również przy zastosowaniu metody spawania w atmosferze argonu), a następnie elektrodami zasadowymi.

Do spawania stali niskostopowych przy pracy w zwiększonych temperaturach produkuje się w kraju elektrody rutylowe i zasadowe o składzie chemicznym i własnościach podanych w tablicach VIII, IX i X. Zakres temperatur pracy dla złącz wykonanych elektrodami niskostopowymi przedstawiony jest w tablicy XI. Wydłużenie a5 Udarność U Twardość HB Elektrody stalowe do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w zwiększonych temperaturach są przedmiotem normy PN-64/M-69434.